Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je obchodní společnost SpaceMark s.r.o. se sídlem Podkovářská 800/6, Praha 9, Vysočany, 190 00, IČ: 01824732, DIČ: CZ01824732, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 13. července 2013, oddíl C, zastoupená jednatelem Tiborem Füzéri.

1.2. Všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na dálku. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.spacemark.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.6. Prodávané materiály a služby jsou informačním produktem nebo konzultacemi. Jakékoliv šíření nebo poskytování obsahu či jeho částí třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

1.7. Objednávkou služeb, tvorby, osobních konzultací, kurzů, online programů či dalších produktů na www.spacemark.cz kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z materiálů a služeb, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v jeho rukách a autor (prodávající) za ně nenese žádnou odpovědnost. V těchto materiálech může kupující najít také informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na webovém rozhraní prodávajícího www.spacemark.cz. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o kupujícím, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt, zboží, službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje produkt, zboží, službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt, zboží, službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude kupující informován. Rozhodne-li se kupující svého práva na užívání služby či on-line programu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost kupujícího zaplatit stanovenou cenu.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Kupující je srozuměn s tím, že v případě zakoupení vzdělávacího produktů, webinářů a živých vysílání, pro jejich řádné užívání je třeba z jeho strany splnit technické požadavky, tedy aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného software či internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

2.10. Zrušení uživatelského účtu. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícímu, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy hrubě poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající může upravit práva uživatelského účtu klienta zejména v případech vulgárních, rasistických, politických, sexistických nebo jiných nevhodných nebo protiprávních komentářů.

2.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.12. V případě vzdělávacích materiálů kupující souhlasí s tím, že mu je uživatelský účet zřízený pouze po dobu 1 roku od uzavření kupní smlouvy a prodloužení této doby je zpoplatněno dle aktuálního ceníku.

  1. 13. Kupující souhlasí s tím, že možnost využití zaplacených konzultací, pokud si je objednal a řádně zaplatil, má Kupující o dobu 1 roku od uzavření kupní smlouvy. Po 1 roce nevyužité konzultace propadají bez náhrady.

3. Cena, způsob úhrady

3.1. Cena produktu, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího www.spacemark.cz.

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty zaregistrovaný v České republice.

3.3. Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující bezhotovostně zvoleným způsobem v prodejním formuláři.

3.4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného systému společnosti GOPAY s.r.o.

Kupující má možnosti plateb:

– online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro,

– rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank, Česká spořitelna a případné další,

– bankovním převodem na základě faktury.

3.5. Platba je jednorázová. Kupující je v případě platby bankovním převodem na základě faktury povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.6. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt, zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu, zboží či služby.

4. Dodací podmínky

4.1. U on-line vzdělávacích produktů a kurzů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodávajícího na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. U konzultací se dodáním rozumí uskutečnění konzultace na dálku či naživo telefonicky, e-mailem, nebo osobní schůzkou.

4.2. U služeb je odevzdáním myšleno předání grafických podkladů, zaslání textového reportu s výsledky činností, či zaslaná analýza v souboru pdf, doc, docx, či textově v e-mailu s odkazem na možnost stáhnutí si výsledku služby. Odevzdání služeb probíhá elektronicky přes e-mail. U organizace akcí je myšlená samotná realizace akce a její předběžný plán zaslán a dohodnut předem s Klientem.

4.3. Případné přístupové údaje do vzdělávacích programů poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do dvou pracovních dnů po přijetí platby, není-li uvedeno jinak, s čímž vyjadřuje kupující provedením objednávky souhlas.

4.4. V případě knih, dárkových předmětů a jiných hmotných produktů prodávající doručuje objednané zboží balíkem prostřednictvím dopravce PPL či Zásilkovna, a to dle aktuálního sazebníku obvykle do 7-14 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě údajů z objednávkového formuláře kupujícího. Za splnění dodávky se považuje doručení předmětu plnění na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

5. Zabezpečení a ochrana autorských práv

5.1. Přístupové údaje k on-line produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k on-line produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává, tedy on-line vzdělávací programy a kurzy, webináře, knihy a jiné včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Právo užívat on-line program je nepřenosné, on-line program nesmí být kupujícím ani nikým jiným bez předchozího souhlasu poskytovatele jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat on-line program pouze kupující. Poruší-li kupující toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je prodávající oprávněn od smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup kupujícího k on-line programu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla kupujícího. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele v případě poskytnutých služeb na míru zákazníkovi nelze uplatnit v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku, jelikož je produkt je vytvořena na míru, podle přání zákazníka.

6.2 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, prosíme o dodržení níže uvedených podmínek:

– nejpozději 30. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy,

– odstoupení od smlouvy prosím zašlete emailem na info@spacemark.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména, adresy a data nákupu,

– reklamní předměty a další položky doručte zpět na vlastní náklad na adresu SpaceMark s.r.o., V Předním Hloubětíne 605/8, Praha Vysočany, 190 00 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy,

– knihy či dárkové předměty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, takové nebude převzato,

– upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb,

– peníze za produkt, službu či zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, pokud je to možné. Nebo se prodávající dohodne na jiném způsobu vrácení peněz telefonicky či písemně. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu,

– v případě odstoupení zákazníka od smlouvy na on-line vzdělávací produkt nebo kurz, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení kupujícímu deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3 Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

– prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady více jak 14 dnů po době splatnosti,

– porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka

7. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci slouží kontaktní email info@spacemark.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

7.5. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění on-line produktu, kurzu nebo webináře, které není schopen ovlivnit.

8. Vyloučení odpovědnosti

8.1. Všechny produkty a služby prodávajícího slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti digitálního, kreativního a on-line marketingu. Dále, k realizaci akcí, událostí a jiných odvětví event managementu. Veškeré informace v on-line programu www.spacemark.cz a jeho součástech e-book, mp3 nahrávky a jiné jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není odpovědný za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line programu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line programu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost poskytovatele neuplatní. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůže prodávající ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

8.2. Prodávající upozorňuje, že informace obsažené v jeho produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

9.2. Na požádání Vám prodávající podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@spacemark.cz, kde Vám je prodávající k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Zaměstnanci a spolupracovníci prodávajícího jsou vázáni mlčenlivostí.

9.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů: Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

9.4. Možnost odhlášení: Údaje kupujícího používá prodavající k tomu, aby je mohl informovat o produktech a službách, případně zjistit jejich názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud by s nimi kupující nesouhlasil, může to prodávajícímu kdykoliv oznámit, aby prodávající mohl údaje podle požadavku zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru může kupující kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu.

9.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním objednávkového formuláře kupující souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávajícího SpaceMark s.r.o., se sídlem Podkovářská 605/8, Praha 9 – Vysočany, 190 00, IČ: 01824732, DIČ: CZ01824732, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

9.6. Cookies: Prodávající používá cookies k tomu, abychom mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na Vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího www.spacemark.cz.

10.2. Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může kupující uplatnit na adrese info@spacemark.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Kupující se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

10.4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách a mají přednost před ustanoveními OP.

Aktualizováno 19.01.2023